Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

October 2015

LEGEA nr. 1 din 5 ianuarie 2011 (*actualizată*)

LEGEA nr. 1 din 5 ianuarie 2011 (*actualizată*) educaţiei naţionale (actualizată la data de 30 septembrie 2015*)

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (*actualizată*)(**republicată**)

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (*actualizată*)(**republicată**) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

ORDIN nr. 5.574 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*)

ORDIN nr. 5.574 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă (actualizat la data de 8 septembrie 2015*)

ORDIN nr. 5.573 din 7 octombrie 2011

ORDIN nr. 5.573 din 7 octombrie 2011privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat

HOTĂRÂRE nr. 1.251 din 13 octombrie 2005

HOTĂRÂRE nr. 1.251 din 13 octombrie 2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat.

HOTĂRÂRE nr. 904 din 15 octombrie 2014

HOTĂRÂRE nr. 904 din 15 octombrie 2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Ordinul nr. 5287/2015 din 23 septembrie 2015

Ordinul nr. 5287/2015 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.802/2014

Hotărârea Nr.1062 din 30.10.2012

Hotărârea Nr.1062 din 30.10.2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional.

ORDIN Nr. 4802 din 20 octombrie 2014 privind examenul naţional de definitivare

ORDIN Nr. 4802 din 20 octombrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016

Anexala O.M.E.C.S. nr.5081 / 31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2015-2016. CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016.

ORDIN privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale - 2016

ORDIN privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016.

CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2016

Anexa la ordinul MECS nr.5080/31.08.2015privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2016 Calendarul examenului de bacalaureat – 2016. CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2016

Ordinul MECS nr. 4621/2015

Ordinul MECS nr. 4621/2015 - modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul MEN nr. 4619/2014

Ordinul nr. 5.439 din 7 octombrie 2015

Ordinul nr. 5.439 din 7 octombrie 2015 pentru modificarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011

Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Ordinul nr. 5530 din 5 octombrie 2011

Ordinul nr. 5530 din 5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare

Legi

Undefined

ORDIN nr. 5.576 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*)

ORDIN nr. 5.576 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*) privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat (actualizat până la data de 16 martie 2012*)

Ordinul nr. 5.561 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*)

Ordinul nr. 5.561 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar (actualizat până la data de 8 mai 2014*)

Pages