Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

ANUNŢ CONCURS POST VACANT PERSONAL NEDIDACTIC

Având în vedere prevederile Hotararii nr.286/23.mart.2011 privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant:

LICEUL TEORETIC “TÉGLÁS GÁBOR”, DEVA, organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:
- ÎNGRIJITOR CURATENIE  0,25 post  STRUCTURA CRISTUR, Cristur, Str:Bucovinei nr 80, 
- ÎNGRIJITOR CURATENIE  1 post GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, Liceul Teoretic  “Téglás Gábor”, Deva, Str Anemonelor 57/A.
- ÎNGRIJITOR CURATENIE  2 posturi Liceul, respectiv Clasele I-VIII, Liceul Teoretic  “Téglás Gábor”, Deva, Str Anemonelor 57/A.

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor curatenie:

·         Studii generale sau studii medii

·         Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul unitatii de invatamant

·         Abilitati de munca in echipa

·         Disponibilitate de program flexibil

·         Disponibilitatea pentru munca in doua schimburi

·         Raspunde de starea de curatenie si igiena in sectorul repartizat

·         Raspunde de inventarul incredintat

·         Stie sa foloseasca ustensilele de lucru precum si produsele de curatenie

·         Efectueaza deplasari in interes de serviciu , in limita sarcinilor , atributiilor si

·         responsabilitatilor din fisa postului

·         Efectueaza si alte sarcini trasate de catre conducere in limita capacitatii sale fizice si intelectuale si a programului de lucru

·         Cunostinte de legislatie specifica locului de munca

·         Conostinte in domeniul Sanatatii Securitatii in Munca si PSI

Probe de concurs:

Concursul constă în 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

1. selectia dosarelor de înscriere;

2. proba practica - la sediul LICEULUI , conform calendarului de   desfasurare a concursului ;

3. interviul - la sediul LICEULUI , conform calendarului de desfasurare a concursului.

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine

urmatoarele documente:

·         cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;

·         copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

·         copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta

·         efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice;

·         copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa

·         ateste vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;

·         cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

·         adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 3 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

·         curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în prezent;

·         alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

Actele prevazute pentru dosarul de concurs vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

TEMATICA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE INGRIJITOR

1. Legea nr. 307/2006 referitoare la apararea impotriva imcendiilor

2. Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 și Normele de aplicare aprobate

     prin H.G. nr. 1425/2006

 

FIŞA INDIVIDUALĂ A POSTULUI

Descrierea postului

1. Compartimentul administrativ-deservire

2. Denumirea postului: ingrijitor

3. Norma de activitate: 40 ore/săptămână (Gradinita, Liceul), respectiv 10 ore/ săptămână (Structura Cristur)

Cerinţele postului:

Studii generale sau studii medii

Relaţii cu alte posturi:

1. ierarhice de subordonare: - directorilor şcolii şi administratorului

2. de colaborare : elevii de serviciu, profesorul de serviciu, responsabilii de sectoare

Obiectivele specifice postului:

1. Execută lucrări de igienizare a spatiilor din institutie

2. Executa lucrari de curatenie a curtii

3. Respectă cu stricteţe normele de protecţie a muncii şi PSI.

4. Participă la întreţinerea spaţiilor verzi, degajarea aleilor de zăpadă şi gheaţă.

 

Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale se va realiza pe baza

următoarelor criterii prevăzute la art. 5 lit. c.) din Legea nr.284/2010:

1. cunoştinţe şi experienţă

2. complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor

3. contacte şi comunicare

4. condiţii de muncă

5. incompatibilităţi şi regimuri speciale

Pe baza criteriilor de evaluare stabilite în fisa de evaluare în condițiile mai sus menționate, persoana care va realiza procedura de evaluare acordă note de la 1 la 5 care vor conţine maxim 2 zecimale, pentru fiecare criteriu prevăzut în fisa de evaluare a fiecărui angajat.

Nota finală a evaluării reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu.

Calificativul final al evaluarii se stabileşte pe baza notei finale, dupa cum urmează :

·         între 1,00-2,00 = nesatisfăcător;

·         între 2,01-3,50 = satisfăcător;

·         între 3,51-4,50 = bine;

·         între 4,51-5,00 = foarte bine.

 

Dosarele complete se vor depune la secreteriatul institutiei, pana la data de 30 octombrie 2015, orele 15,00.

Concursul se organizează la sediul sediul LICEULUI  TEORETIC “TÉGLÁS GÁBOR”, DEVA, Str. Anemonelor 57/A în data de 04.11.2015, ora 12,00, proba practica, respectiv ora 14,00 interviul.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită sunt afişate si la sediul instituţiei .

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul LICEULUI, sau la tel: 0788 336725, administrator Péter Károly.

                                                                                                            Director,
Prof. Kocsis Attila Levente